Polityka prywatności

Informacja na temat Twoich danych osobowych (dotyczy osób fizycznych)

Na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.4.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO) informuję, że: Administratorem Twoich danych osobowych jest:
Kancelaria Prawna, Nieruchomości Ewa Klos-Rychter,
z siedzibą: 53-319 Wrocław, ul. gen. Hallera 25/1, REGON: 020405448, NIP: 8942436345,
e-mail: biuro@eklos.pl, tel. 71 782 75 45,
zwana dalej Kancelarią lub Administratorem.

Przetwarzanie danych przez Administratora

W związku z prowadzoną przez siebie działalnością, Administrator zbiera i przetwarza dane osobowe zgodnie z właściwymi przepisami, w tym w szczególności z RODO i przewidzianymi w nich zasadami przetwarzania danych.
Administrator zapewnia przejrzystość przetwarzania danych, w szczególności zawsze informuje o przetwarzaniu danych w momencie ich zbierania, w tym o celu i podstawie prawnej przetwarzania – np. przy zawieraniu umowy lub świadczonych w związku z tą umową usług.
Administrator zobowiązany jest do dbania, aby dane były zbierane tylko w zakresie niezbędnym do wskazanego celu i przetwarzane tylko przez okres, w jakim jest to niezbędne.
Przetwarzając dane, Administrator zapewnia ich bezpieczeństwo i poufność oraz dostęp do informacji o tym przetwarzaniu dla osób, bezpośrednio zainteresowanych.
Jeśli dojdzie, pomimo stosowanych środków bezpieczeństwa, do naruszenia ochrony danych osobowych, Administrator informuje o takim zdarzeniu osoby, których dane dotyczą, w sposób zgodny z przepisami.

Bezpieczeństwo danych osobowych

W celu zapewnienia poufności danych, Administrator wdrożył procedury umożliwiające dostęp do danych osobowych jedynie osobom upoważnionym i jedynie w zakresie, w jakim jest to niezbędne ze względu na wykonywane przez nie zadania.
Administrator stosuje rozwiązania organizacyjne i techniczne w celu rejestrowania i dokonywania operacji na danych osobowych tylko przez osoby uprawnione.
Administrator podejmuje ponadto wszelkie niezbędne działania, by inne podmioty współpracujące dawały gwarancję stosowania odpowiednich środków bezpieczeństwa w każdym przypadku, gdy przetwarzają dane osobowe na zlecenie Administratora.
Administrator prowadzi na bieżąco analizę ryzyka i monitoruje adekwatność stosowanych zabezpieczeń danych do identyfikowanych zagrożeń. W razie konieczności, Administrator wdraża dodatkowe środki służące zwiększeniu bezpieczeństwa.

Przetwarzanie danych osobowych odbywać się będzie:

  • wyłącznie w celu wykonywania usług objętych działalnością Administratora (prawniczych, pośrednictwa, szkoleniowych).

Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych:

Przetwarzanie Twoich danych osobowych odbywać się będzie na podstawie:
  • podpisanej umowy (podstawa z art. 6 ust 1 lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679/UE z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1) – dalej RODO
  • udzielonej zgody (podstawa z art. 6 ust 1 lit. a RODO)
  • prawnie uzasadnionego interesu Administratora ( podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO );
  • prawnego obowiązku ciążącego na Administratorze ( podstawa z art. 6 ust. 1 lit. c RODO ).

Okres przechowywania danych osobowych

Twoje dane osobowe wynikające ze świadczenia usług będą przetwarzane przez okres, w którym mogą ujawnić się roszczenia związane ze świadczonymi usługami, czyli przez okres do 6 lat od wykonania umowy lub czynności objętej zleceniem.
Dane przetwarzane dla potrzeb marketingu bezpośredniego naszych produktów i usług będą przetwarzane do czasu, aż zostanie zgłoszony sprzeciw względem ich przetwarzania.
Dane przetwarzane na podstawie udzielonej zgody będą przetwarzane do czasu, aż zgoda nie zostanie cofnięta.
Dane przetwarzane w celu wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na administratorze będą przetwarzane przez ustawowe okresy wymagane do ich przechowywania.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Odbiorcy danych:
Twoje dane osobowe mogą zostać ujawnione innym podmiotom – naszym partnerom, wyłącznie na podstawie udzielonej przez Twojej zgody.
Do Twoich danych osobowych mają dostęp firmy rachunkowe, informatyczne, dostawcy oprogramowania. Wszystkie dane przekazywane są zgodnie z prawem, na podstawie stosownych umów powierzenia przetwarzania danych osobowych.
Twoje dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
Twoje dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, ani też nie będą profilowane.

Przysługują Ci następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:

  • jeśli przetwarzanie wymagało zgody – prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Zgodę można wycofać poprzez wysłanie oświadczenia o wycofaniu zgody na nasz adres korespondencyjny lub nasz adres mailowy,
  • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych ze względu na szczególną sytuację – w przypadkach, kiedy przetwarzamy dane na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu,
  • prawo dostępu do Twoich danych osobowych, żądania sprostowania danych osobowych, żądania usunięcia danych osobowych, żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych, prawo do przenoszenia danych osobowych (wykonamy to polecenie, jeśli takie przesłanie będzie technicznie możliwe).
Podanie Twoich danych osobowych jest warunkiem świadczenia usług, w tym również udzielenia odpowiedzi na złoże zapytanie mailowe, a ich niepodanie będzie skutkowało brakiem możliwości mailowego skontaktowania się z nami.

Zmiany polityki przetwarzania danych osobowych

Powyższa Polityka Przetwarzania Danych obowiązuje od 25.05.2018 r. i będzie na bieżąco weryfikowana, a w razie potrzeby aktualizowana.
Copyright © 2024 | KLOS Nieruchomości
Realizacja: doboszdesign.pl
Realizacja: projektywni.pl